Ketua Umum Muhammadiyah dari generasi pendiri sampai sekarang

Ketua Umum Muhammadiyah dari generasi pendiri sampai sekarang

KH. Ahmad Dahlan

KH. Ibrahim

KH. Hisyam

KH. Mas Mansyur

Ki Bagus Hadikusumo

AR. Sutan Mansyur

KH. M. Yunus Anis

KH. Ahmad Badawi

KH. Fakih Usman

KH. AR Fakhruddin

KH. Ahmad Azhar Basyir

Prof. Dr. Ahmad Syafi’i Ma’arif

Prof. Dr. Din Syamsuddin